Commit 4b75446c authored by Roman Sarrazin-Gendron's avatar Roman Sarrazin-Gendron
Browse files

updated crossval

parent 55c26a79
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
>AE004437.1/1877501-1880414
GGGGAACGGCCGGAAUUGAAGCAUCUCAGUACGGCCAGGAAGAGAAAUCGAAUGAGACGCCGUUAGUAAUGGCGAAUGAACGCGGCACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACUUUCAUCGUUUGACCGUUCGUGUGAAGUCUCCUGAAACGGAGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUAUC
>CP002839.1/2729290-2732206
GGGGAACGCCGAGAAUUGAAACAUCUUAGUAUCGGCAGGAAGAGAAAACGUAACCGUGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGUGAACGCGACACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACAACCACUCCGCGAAAGGCUGCAAGAAGUCUCUUGGAAUAGAGCACGAAACAGGGUGAUAGUCCCGUA
>CP001404.1/1450307-1453357
CUCGACGAGAGUUCGGGUGUGGGAACUCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGAAGGAGGAGAAAUCAACCGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAUAGCCCAAACCAAACCCGCCGGCGGCAAGUCGGUGGGAAUGUGGUGUUAUUGGCCUCCAGUCUGGUUUAAAGCCGGCCUCCCUGGACUACCUAG
>AEMC01000045.1/292-3289
GAUCCGUGUAGGAUUGGGAACCCGCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGCGGAGGAAAAGAAAGCAAUAUGCGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGCGAAAUCGACUUAGAACAAACUGAAUCCCUUUUAGUAAUAUUAGGGAGAUGUGGUGUAUAGACAUACUUUUAGGCCUCGGGGGAUAAAUUGAAUUUUUAUUUGGAAUUU
>AADL01001107.1/5681-2770
GAGGGAACCCCGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCGGGAGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUACCGUUAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAGAGGGCAAACCGAAUCUUUUCUGUAAAGAAAUAGAUAUGUGGAGUACGGAUCUUUCUCAAUGCCUACUUUAGGAAUUCUAAAAAGUUGGAAAGCUUUACCAGAGAGGGUGAU
>CP002656.1/417449-414399
AUGUCCCGUAAGGGACGGGAACCCCCCGAACGGAAGCAUCUUAGUAGGGGGAGGAGGAGAAAUCAAUCGAGAUUCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGAACAGCCCAAACCAAAUCCGCUAGUGACGAGCUGGCGGAGAUGUGGUGUUUUACCCUGGAUCAGGGGCAACCCAACCUCCGGUGCUUAGAUAGCCGAACU
>CP001994.1/562792-565716
AAUGAUCGGGAACGUUCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGAACCGGAAAAGAAAUCGAAGAGAUGCCGCUAGUAACGGCGAGUGAACACGGCACAGUUCAAACCGAAUCCCUCUGGAAACAGAAGGGAAAUGUGGUGUGGUAGGACUUUUCCAAGGAUCCUUUCUCACUGACCCCGAAUUUGACUGGAACGUCAAACCAUA
>CP002529.1/1486991-1483925
GGUGCUCCGGGGUUUUCUCGGAGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAGGGAAACCAACAGGGACCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGUUAGCCCAAACCAAAUCCCUGCGGGAUAACCGUGGGGAGAUGUGGGGUUGAGGGCCCGGGUAUCGCCGGGGCGACCUAGCCGAAGUGGGCU
>AB078022.1/2298-5600
AGCGCCCCCGUUUGGGGGCGGGAACCCCCCGAAAGGAAGCAUCUGAGUAGGGGGAGGAGAAGAAACCAACAGGGAUUCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAUCCCCCACGGGAGGACCGUGGGGGGAUGAGGGGUUGCGGCCCUGCGGCUGGGGCUUCGAGCCCCGGCGGGCCGACCCACGGU
>AE000782.1/1788756-1785815
ACGGGAGCGGGAACGCGGGGAAAGGAAACAUCUGUGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAACGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGCCCAAACCGAACAUCCGGGGGUAACUCCGGAUGGAUGUGGUGUUGUAGGACCCUGCCUAAUGCCGUGGAACGAAGCCGAAGUGGUCUGGAACGGCCCGCCGUA
>CP001463.1/115333-118364
CCAGGGAGAGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAACGGCCUAGGGCAAACUGAACUCUGAGUGGAAACACUCAGGGGAUGUGGUGUAGUAGGGUCCUGCGCCUGGAGCCUCUUGGGUGAAGCCGAAGUCCGCUGGAACGCGGCGC
>CP001787.1/623859-626864
GUUAGGGAGCGGGAACGCGGGGAAAAGAAGCAUCCGAGUACCCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGAUGCCGGGAGUAGGGGCGACCGAAACCGGCACAGGGCAAACCGAACCCUUAUCCGUAAGGGUAAGGGGAUGUGGUGUUGCAGGGCCCUCAUAUAAACCCCCACCGGGAAGCCGAAGUCCCCUGGAACGGGGCGCC
>CP000660.1/623274-620236
GCGCCCCGUAAGGGGCGGGAACGCGGGGAACGGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAGCCAACAGGGAACCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAAUCCCCACGGGAAAACCGUGGGGAGAUGUGGGGCAUGGGCCUGGGCAACCGCCGGCGGGCGGUAGCCGAAGUGGGCUGGAAAGCC
>AF034619.1/2514-5444
UGAGGAACCCCGAGAACUGAAACAUCUCAGUAUCGGGAGGAACAGAAAACGCAACGUGAUGUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACGCGAUACAGCCCAAACCGAAGCCCUCACGGGCAAUGUGGUGUCAGGGCUACCUCUCAUCAGCCGACCGUCUUCACGAAGUCUCUUGGAAUAGAGCGUGAUACAGGGUGACAACCCCG
>U82482.1/5-2912
GGGAACGUUCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGAACAGGAAAAGAAAGCAAUCCGCGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGUGAACGCGAUACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUACGGACUACCCAUAACGGACCUGGAAUUCACACGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGUGAUACAGGGUGAAAACCCCGUAGU
>AGIY01000001.1/118719-121638
UGAGGACGGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAGGAGAAAUCAACCGAGAUGUCGCGAGUAGAGGCGAUCGAAAACGACACAGUUCAAACCGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUGUAAGCCCACCGUGCGGUACCUUGACGCGAAGCGGAAGUCAUCUGGAACGAUGCACCACAGGGGGUGAC
>EU686642.2/23399-26401
AAUGGCAGCGGAGAUCGAACCGUCGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACGACGAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUUUCCCAAGUAGUGGCGAACGAAACGGAAAUAGCCCAAACCGAAUCUGUUAUGGUAACAUAUCAGAGAUGUGGUGUUUUGGUUAUGAUAUUACGAUCCUAGAAUACAGCUGAAGUGUUCUGGAACGUACC
>BA000001.2/192729-195778
GGGUUUAUCCCCGGAGGGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAACGGCAGAGGGCAAACUGAACCCCGGACCGACGAGGUUCGGGGGAUGUGGGGUUGUAGGGCCCCCGUAUGAGACCCUCGCGGGUGAAGCCGAAGUCCGCUGGA
>CP002988.1/932890-929977
AUGAGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAGAGAAAACAAGCGUGAUGUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACGCGAUGAAGCCCAAACCGAAUCCGCAAGGAAAUGUGGUGUAUGGGCUGGCAUUCAGCACUCGACCAUCUACGAGAAGUCUUCUGGAACGAAGCACGAAACAGGGCGACAGUCCCGUA
>AGIW01000001.1/28865-31961
GCACCCGGGAAACCCGCGAGGGGAGUACCGGGUGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAACCAAACGGGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAGACCAAAUCCCCACGGGAUAACCGUGGGGAGAUGUGGGGUUACUGGCUCCACGGCUGGGGUUCGACCCCAGCGG
>CP000780.1/2250280-2247357
AGGAAAGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGGGCAGGAGAAGAAAUCAACCGAGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGCUCAAACCGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUAUAAGCCCACCGUACGAUGCCGGAUGUGAAGCGGAAGUUGCCUGGAAGGGCACACUACAGAGGGUGAAAGU
>CP000505.1/366086-363009
CUCGGGAAACCCGCAAGGGGAGUACCGAGCGGGAACCCCCCCAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAGAAGAAACCAAUUGGGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCGAACGUCCAUGCGAAGAGCAUGGACGGAUGUGGGGUUGCAGGGCCCCGCGUCCCCCCUAGCCCGGAUAGCCGA
>AP011532.1/108778-111686
GGAACGCCCUGAGUUGAAACAUCUGCGUAGGGGCUGGAAGAGAAAUCAAUUUGAGAUGCUGUUAGUAACGGCGAGUGAACACAGCAGAGCCUAAACCGAAUCCUGCCCGAGAGGGCAAGGAGAUGUGGUGUUGUAAGACCGCCUUUUAGUCCGACACUCGUGAGAAUGACUCCCCUGGAACGGGGGGCCGUAGAGGGUGA
>U40238.2/31510-28506
UAGGUGGCGGAGGUCGAACCGUCGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACGACGUGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUUACCCAAGUAGUGGCGAACGAAAAGGUAACAGCCCAAACUGAAUCUGUUAUGGUAACUUAACAGAGAUGUGGUGUAUACGGACUCAUAUAAUAAUCCUAGAACAUAGUUGAAAUAAUCUGGAACGUUUUG
>AEMG01000026.1/3068-151
GGGAACGCCGAGAACUGAAACAUCUCAGUAUCGGCAGGAACAAAAAGCAAACGCGAUGUCGCUAGUAACGGCGAGUGAACACGACAAAGUCCAAACCGAAGCCCUCACGGGCAAUGUGGUGUAUGGACUGACACUCAUCGUCCGAACCGUCUCAUGAAGUCUCCUGGAACGGAGCAUGAAACAGGGUGACAAUCCCGUAA
>CP000867.1/860828-863795
UUGGGAACGCGGGGGAUUGAAGCAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUUCCGUUAUUAGAGGCGAUUGAACGCGGAUCAGAGCAAACUGAAUCCUUUCGGGGAGAUGUGGUGUUGUAGGGCCUCCUUUUCGCCUGUUGAGAAAAGCUGAAGUUGACUGGAACGUCACACUAUAGAGGGUGAAAGUCCCG
>CP000077.1/1106933-1103895
GUUUAUAACUGGGAGUGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGACAGCCCAAACUAAACCUGCCGAUGAUAAGUCGGUGGGGAUGUGGUGUUACGACCUCUAGCCUGAGGUUCGACCUCGGCUUUCCUAACCUAUCUAGCCG
>CP002051.1/1270009-1266807
GGCGUCCGGGAAACCAUUCCCUCCCUCCUCGUGGGGGAGGAGUGGGAGUACCGGACGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAGGAGAAACCACCACGGGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAUCCUCCACGGGAUAACCGUGGAGGGAUGAGGGGUUGACGGGUCC
>CP001338.1/1213046-1215969
AGGAUUGGAAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAGAAGAAAUCAAUCGAGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGUUCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUGUAAGCUCACUGUUAUGCUUGUGUCUGUUAAGUGAAAGUCGUCUGGAACGUCGUACCAUAGAGGGUGAUAG
>CP001941.1/14359-17300
CUCAUGGGAGGGGGAACCCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGGAGGAGAAGAAACCAAUAGGGAUUCCGUGAGUACCGGCGAGGGAAAACGGAAUAGAGCAAACCGAAUCCUUUUCCGAAAGGAGAAGGAGAUGUGGAGUUGUGGGACCUGAUCCAAUGCCUCCCAGGCGAACCCGAAGUCCUCUGGAAAGAGGCGC
>ACXM01000005.1/159941-162863
AAAGAGAAGAGGAACCCCGGGAAUCGAAACAUCCUAGUACCGGGUGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUGCCGUUAGUAAGGGCGACCGAAAGCGGCGAAGGGCAAACCGAAUAGCCUCUCAAAAGAGAGGAAAGAUGUGGAGUUUGGAGUCAGGCUAAUACCCUGGAUAAUAAGUUCAAGUUUCUGGAAAGAGACACCUUAG
>AL445067.1/235738-232821
GGAGAGGGAACCCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGGAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUACCGUUAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAGAAGGCAAACCGAAUAGCCCUUCGAAAGAAGGGAAAGAUGUGGAGUUUGGUCUUCCUCUAAUGCCUCCUGAAGCGAGAUGAAUCUUCUGGAAAGAAGAGCCUUAGAAGG
>AJ586107.1/1926-4849
GGGGAACGCCGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCGGUCGGAAAAGAAAUCAAACGAGAUAUCGUCAGUAACCGCGAGUGAACGCGAUACAGCCCAAACUGAAGGCCUCACGGCCAAUGUGGUGUAUUGGGCCGGCACUCAUCGUCGGAACCCUUCUGUGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGCGACACAGGGUGAAAGCCCCGU
>CR626858.1/30124-27196
GAUAAGGGUUGGGAACGCCCUGAGUUGAAACAUCUGCGUAGGGGCAGGAAGAGAAAACAAACUUUGUGAUGCUGUUAGUAACGGCGAGUGAACACAGCACAGCCUAAACUGAAUCCCUCCUUGUAAGAGGAAGGGAGAUGUGGUGUUUUAAGCCCGCUUUUUAAAUCGGCCAGAUAUAAGAUUAAGUCCCCUGGAACGGG
>AF083072.1/21633-18644
GUCGAACCGUGGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACCACGAGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUUUCCCAAGUAGAGGCGAUCGAAAAGGAAAGAGCCCAAACUGAAUCUGCCGCGGUAACGCGGCCGAGAUGUGGUGUUUUGGUGCGGCGCAAUGGCCCCACGAAAUAGUCAAAGUGUUCUGAAAUGUUCCGGCUUAGAGGGUGA
>DQ314493.1/27813-30743
GUAAUCGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAACAGAAAGCAACCGCGAUAUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACACGACACAGUCCAAACCGAAUCCGCAAGGAAAUGUGGUGUUUCGGACCAACAAUCACGGACCGCACGAUACCGAGAAAUCUCCUGGAACGGAGUACGACACAGGGUGACAGUCC
>AE008384.1/2402374-2405280
GGAACGCUCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGAGCUGGAAAAGAAAUCAAACGAGAUGCCGUAAGUAACGGCGAGUGAAACCGGCACAGUUCAAACCGAAUCCCUUCGGGGAAAUGUGGUGUUGUAGGGCUGUUCAAAAGUCUCGCGGCAAAACCAAACUUGCCUGGAACGGCAGACCAUAGAGUGUGACAGUCACGUAGG
>CP000968.1/1328189-1331736
GAGCGGGAACCCCCCGAAUUGAAGCAUCUCAGUAGGGGGAGGAGGAGAAACCAACCGGGAUGCCCUGAGUACCGGCGAGGGAAAGGGGCUGAGCUCAAACCGAACUCCCGCUCGCGAGAGCGGGUGGAUGUGGGGUUGCGGGGGGAUCGGGAGCCGCUGGGAGGGAAGCCGAAGUGGCCUGGAACGGCCCGCCAUAGAGG
>EU686635.1/2573-5623
UAGUGCUUCCUUUUGGAAGCGUGAACCCUCCGGAGUGAAACAUCUGAGUAGGAGGAGGAAAAAAAAUCAAUUGAGAUUCCCUAAUUAGCGGCGAGCGAAACGGGAUCCAGCCCAAACUGAAUCUGCUAUGGUGACUUAGUAGAGAUGUGGUGUUGUUGUUAACUUUGAGUACUUUAUUAAAUUAGUCGAAAUAAUCUGGA
>AGBE01001967.1/9793-12790
CAUUAGUAUUGGAAGUCGAACCGUGGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACCACGAGGAAAAGAAAUCAAUAGAGAUUUCCCAAGUAGAGGCGAUCGAAAAGGAAAGAGCCCAAACUGAAUCCUUCGGGAGAUGUGGUGUUUUGGUAUGAUAAUAUGGAAUCUUAAAGCACAGCUGAAAUGAUCUGGAAAGUUCUGGAAUAGAGG
>ACVJ01000008.1/268894-271753
CGGGGAACUGAAAUAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCGAGAGCGAUGCGGUAAGUAAUGCGAAUGAAAGCCGCGCAGGGCAAACUGAAUCCCGCCUUGCAAAAGGUGUGGAGAUGUGGUGCAGCGCCGAUCCAGGACAUGAGCCGAACGUUAUGGAAAGAGCGGCCAUAGAGAGUGACAGCCUCGUAGGUUAAGUG
>CP002057.1/1534504-1531541
GAUUGGGAACGCGGGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAAUCAAAUGAGAUUCCGUGAUUAGAGGCGAUUGAAAGCGGAUUAGGGCAAACUGAAUCCCUUCGGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGGCCUUUGUUCAAUGAUUUGAUGAGAACUGAAGUUGACUGGAAUGUCAUACCAUAGAGGGUGAAAGUCC
>AE017261.1/497008-494100
GGGCACCCCGGGAAUCGAAACAUCCUAGUACCGGGAGGAAAAGAAAUCAAUCGAGAUACCGUGAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAGAGGGCAAACCGAAUCCUACCCGAAAGGGCAAGGAGAUGUGGAGUAUGGACUUUCCCCAACGCCUCUUUUAUCGAUUCGAAUAAGCUGGGAAGCUUAGCCAUAGAGGGUGAUAG
>AGNT01000024.1/6580-3638
GCCCGUCAGGGUCGGGAACGCGGUGAACUGAAACAUCUAAGUAGCCGCAGGAAAAUAAAGAAACAUUCGAUUCCCUUAGUAGCGGCGAGCGGAAGGGGAAUUAGCGCAAACUGAACGCCUUGAAGUGAUUCAAGGUGGAUGUGGUUCGCCCGUCUUUGGAACCGACUUUCUCAGGUGAACUCUGCUGGAAUGCAGGACCA
>AJ627422.1/40358-43323
UGGGAGGACGAACUGUCCGAAGUGAAGCAUCUGAGUAGGACGAGGAAGAGAAAUCAAAGAGAUUCCGUUAGUAGCGGCGAGCGAAAACGGAAGAGCCCAAACUGAACCUGUUAUUGUAAGAUAAUAGGGAUGUGGUGUGCUAUAGAUCUAGGUCCUGUAUUUAUAGUCGAAAUAUACUGGAACGUAUUGGCAUAGAUGGU
>AADL01001701.1/6590-3677
GGAACUCAGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCUGAAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUACCGUUACUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAUAAGGCAAACCGAAUUUUCCUUUGAAGAAAAGGAAAAGUUGUGGUGUAUGGACUCUUCCCAACAUCUAGUAUACGAAUCAGAAUGGCCUGGAAAGGUCAACCAAAGAAGGUGAUA
>CP000743.1/1194401-1191429
AGAAUCGGGAACGCGGGGGAUUGAAGCAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAAUCAAACGAGAUUCCGUUAGUAGAGGCGAUUGAACACGGAACAGGGCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGAAAUCUCUUACGACUUAGGAAAGGAUGCCGAAGUUGUCUGGAAAGGCACAUCAUAGAGGGUGAUAA
>CP001857.1/1049709-1046732
CAUGGGAGCGGGAACGCGGGGAAAGGAAACAUCCGAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAACGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCAGAGCCCAAACCGAACCCCUAGCCGAAAGGCUAGGGGGAUGUGGUGUUGCAGGUACUCCCCGUUAGCACCCGAGGGGUGAAGCCGAAGUCCGCUGGAAUGCGGCGC
>FP565147.1/55544-52598
AAGGAUCGGGAACGCUCUGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGAGCAGGAGGAGAAAUCAAUUGAGAUGCCGUGAGUAACGGCGAGUGAAAUCGGCACAGUUCAAACCGAAUUCCUUCUCGAAAGAGAGGGAAGAUGUGGGGUUGUAAGUAUGACUCAUAUAAAGCCCGCCCUAUUGAAGUUAAAGUCCGUUGGAACACGGCUC
>AJ496176.1/5856-8818
GCUUGGGAGAGCGAACCGUCCGAAGUGAAGCAUCUGAGUAGGACGAGGAGGAGAAAUCAAUUGAGAUUCCGUCAGUAGCGGCGAGCGAAAGCGGAACAGCCCAAACUGAAUCUGCCGUGGUAACACGGCAGAGAUGUGGUGUUGCGGUUAUAGCGCAUAGGAUCCUGCCUUUGGAGCUGAAGUGUACUGGAAUGUACCGG
>CP002117.1/741920-744839
UGGUAACAAUCGGUAACCCCCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGGGGAGGAAGAGAAAUCAAACGAGAUGUCGUAAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGACAGAGUUCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGCCCACUGUUCGCACAUGAUUUGAAAUGGAAUUUGUUCUGGAACGUCAAACCAGAGAGGGUG
>CP002069.1/50503-53426
GAUCGGGAACGCUCCGAAUUGAAGCAUCUCAGUAGGAGCAGGAAAAGAAACCAAUCGAGAUACCGUUAGUAGACGGCGAGUGAAAACGGUAGAGUUCAAACCGAAUCCCUCCAGAAAUGGAAGGGAAAUGUGGUGUUAAAGGGCAGUAUCAAAGGUCCCGGUCAACUCGGGUCGAACUCUGCUGGAAAGCAGGACCAUAG
>CR936257.1/214089-211176
GGGGAACGCCCCGGAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAGAGAAAGCGAAUGCGAUGUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACGCGACACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACUCCCAUCAGCAGAACGUUUCCGAGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUAUC
>HE574571.1/18954-22030
GACGCGCCUUAAGGCGCGUCGGCGAACCCUCCGAAAGGAAACAUCUGAGUAGGAGGAGGAAAAGAAAUCAAUACGAGAUGCCCUGAGUAGCGGAGAGCGAAAAGGGCACAGCCCAAACCGAACCGCCACGGCGAUGAGUCGUGGUGGGAUGUGGGGUUUUGCCCUAGCGGUGGGCGGAGCCCGGCCUAGCCUACAUGCCU
>CP002772.1/814663-817674
GGAAUGCUCCGUGUAGGAGCGGGAACCUGCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGCAGAGGAAGAGAAAGCAAAAUUGCGAUACCGUGAGUAACGGCGAGCGAAAACGGUGAAGAACAAACUGAAUCCCCUUGUGAGAGCUUGGUGGAGAUGUGGUGUAGUAAGCCCUGAUUUAGAAUCCUCCUUGUGUGAAGUUGAAAUAUG
>ADCE01000040.1/36234-33353
CUUUACGGAAAGAAAGGGAACGCAGGGAACUAAAACAUUUUAGUACCUGCAGGAAAAGAAAUCAAUAGAGAUUCCCCUAGUAAUGGCGAACGAAAAGGGAAGAGGGCGAACCGAAUCUGCAGCAAUGCAGAAAUGUGGUGUGGUUAAUGGCUGUGCGGAGAAAAACAAACUUGUCUGGAAUGACGGGCCAAAGAGAGUGA
>CP001365.1/22567-25488
AGGGAACUCCCUGAAUUGAAACAUCUCAGUAAGGGAAGGAAAAGAACGCAAUAGCGAUGUCGUCAGUAACCGCGAGUGAACGCGACACAGCCCAAACCGAAGGUCUUCGGACCAAUGUGGUGUUCGGGUUGACAAUCAAUUCUCGACAUUUCAUCUGAAGUCUCCUGGAAUGGAGCGUGAGACAGGGUGACAACCCCGUA
>CP000493.1/1663729-1660620
GCGCUCGGGAAACCGCGGGUUAUCCCGCGGGAGUACCGAGUGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAGCAACAGCGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAUCCUCCGCGGGAUAACCGCGGAGGGAUGAGGGGUUGCGGCCCCGCGGCUGGGGCUUCGAG
>AE009439.1/585271-588370
CACUCCGGGGGGAAACCCCGGGCCCUCGUGGCCCGGGGGAGUACCCCCGGAGGGGGAACCCGCCGAACUGAAACAUCUUAGUAGGCGGAGGAAAAGAAAGCAACACGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAACGGCAGAGGGCAAACUGAACACCCGCCCGAAAGGGCGGGUGGAUGUGGGGUUGCAGGCCCGGGCC
>ACXK01000051.1/29011-26091
AGGAGAGGGUACCCAGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCUGGAGGAAAAGAAAUCAAUCGAGAUACCGUUAGUAAAGGCGAUCGAAACCGGUAUAAGGCAAACCGAAUGCCCCAUAGUAAUAUCGGGUAUAUGUGGAGUUAGGACCUCCUUCAAUACCUACUCAAUGAAUCCUAAUCUGAACGAAAGCAGAGCCAGAGAAG
>CP002101.1/1236515-1233583
CAGUAAUGAUCGGGAACGUCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGACAGGAAAAGAAAUCAAUCGAGAUGCCGGAAGUAACGGCGAGUGAAAUCGGUACAGUUCAAACCGAAUCCCCGCAGGAAUGCAGGGGAAAUGUGGUGUGGAAGGGCCGGUCCAUUUUCUGCUAAAUUCAGGGUAGUCGAAUUGUCUGGAACGUCAG
>CP000254.1/41571-44494
CCAUCGGAAAGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAGAAGAAACCAACCGGGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGUUCAAACCGAAUCCUUCGGGAGAUGUGGUGUAUGGACCGCGGCAUAAGAUUUGCAUUCAGAACUGAAGUUACCUGGAACGGUAUACCAGAGAGGGUGACAG
>AE017199.1/393978-396967
CGCCCCGAUAAGGGGCGGGAACGCGGGGAAGUGAAACAUCUCAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGAGAAAUUCGAUGGCGGGAGUAGGGGCGACCGAAACCGCCGUAGCCCAAACUGAAUCCCGUAGGGAAACCUACGGGAGAUGUGGGGUUGUUGGGGGUGGCGGCUUUCCCUCCCGCGGGAACCCGAACUCCGGUGGAAG
>HE574568.1/8761-11841
CCGUCGCUCCCGGGUUUACACCUGGGAGCGCGAACUCCCCGAACGGAAACAUCCAAGUAGGGGAAGGAGGAGAAAUCAAACGAGAUUCCCUGAGUACCGGCGAGGGAAAGGGGAAGAGCCCAAACCGAAUCCCGCGCGGUGACGCGUGGGAGAUGUAGCGUAUAUGGUCGAUGGCUGCACCCUGAGUGCAGCGCAACUUC
>CP002737.1/1091964-1094965
GGUAGGGGUCGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCAGAGGGCAAACCGAACCCCAUACCGCAAGGUAUGGGGGAUGUGGAGUUGCAGGGCUUCCUACUAUAAGACCUGGGUUGGGAAGCCGAAGUGGCCUGGAACGGCCC
>CP000559.1/405667-408584
AAGGAUGGGGAACCCCCCGAAGUGAAACAUCUCAGUAGGGGGAGGAAGAGAAAUCAAUUGAGAUUACGUUAGUAGAGGCGAUCGAACCCGUAAUAGUCUAAACUGAAUCCCGCAAGGGACAUGUAGUGUAUGGCCUUCGUUGUAGUAUGUGUUUAUCUAAUGAAAGUAGCUUGGAAUGGCUUACCUUAGAGGGUGACAGU
>AE000666.1/1604009-1607048
CGGGGGCUGGUCACUCCCCUUCUCUGGGGAGGGGGAACCCGCUGAACUGAAACAUCUUAGUAGGCGGAGGAAGAGAAAGCAAUAUGCGAUGCCGUGAGUAAUGGCGAAUGAAAGCGGUGGAGGACAAACUGAAUCCAUCAUGGUGACGUGGUGGAGAUGUGGUGUUGCGGACCCCCUUAGGGGUUCCAGGUGUGGUUGGG
>CP002098.1/1280841-1283923
GCAUCCGGGAAACCGGGCAACCGGGAGUACCGGAGGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAGAGAAACCAAUAGGGAACCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAAAGCUCAAACCAAAUCUCCACGGGAUAACCGUGGAGAGAUGUGGUGUUGAGGCAGCCUAUUGAUGACGGGCCCGACCCA
>CP001939.1/54518-57596
GCCCGGUCAUCCGGGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAGAAGAAAUCAAUCGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAAUCUCCACGGGAUAACCGUGGAGAGAUGUGGGGUUACGGGUUCCCGAGCUGGGGGUAAACCCCGGGGAGCCGACCCAUGGUAGCC
>EU686620.1/9628-12672
UAAAGUUCCAGAUUUAUUUGGAACGCGAAACCUUUGAAUUGAAACAUCUUAGUAAAAGGGCGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUCUCCUUAUUAGCAGCGAGCGAAAAGGAGUUAGUCCAAACCGAAUCUUUAAUGGUAACAUUAGAGAGAUGUGGGGUUUGUUACAAAAGUAUGCUGACCUUUCAAUAUUAGUUGAAGUAGU
>BA000023.2/1186306-1183269
GCUCCUGCAUGGGAGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAUCAAAUCGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAACCUGCCGGUGAUAAGCCGGUGGGGAUGUGGUGUUAUUGGCCUCUGGCCUGGGGUUCGACCCCAACCUCCCUAGCCCUCUGAGC
>CP000300.1/1021798-1018871
AAUGAUCGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAGAGAAAUCGAAGAGAUGCCGUUAGUAAUGGCGAAUGAACACGGCACAGUUCAAACUGAAUCCCUCCAGUAAUGUGAGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGAACUUUCUAAGAUUCCUAUCUUUUCUUAGCUGAACUUUUCUGGAACGUUAGACCAUA
>CP000562.1/1822389-1819461
GUAAGGAUCGGGAACCCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAUCAACCGAGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGUUCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUAGUAAGCCUACCAUCUGGAUGCCAAGGUCAAACGGAAAUCCUCUGGAAUGAGGUGCCAAAGAGGGUGAU
>CP001688.1/618088-615166
GGGGAACCUCGAGAAUUGAAACAUCUUAGUAUCGAGAGGAACAGAAAGCGCAAUGCGAUGUCGUUACUAACCGCGAGUGAACGCGACACAGCCCAAACCGAAGCCCUCACGGGCAAUGUGGUGUACGGACUACCUUUCAUCGGCCGACCAUCUUCACGAAGUCUUCUGGAACGAAGCGUGAUACAGGGUGACAACCCCGU
>CP002062.1/13292-10373
GGGAACGCCGACAACUGAAACAUCUCAGUAACGGCAGGAAGAGAAACCGAAUGGGAUGUCGUGAGUAACGGCGAGUGAAAGCGACACAGUCCAAACCGAAGCCCUUACGGGCAAUGUGGUGUUCGGGCUGACUCUCAUCGUCGGAUCGUCUGUGUAAAGUCUCCUGGAACGGAGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUAA
>CP000102.1/1166996-1163952
UGAUCCACAUUUGUGGAUUGGGAACCCACUGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGUGGAGGAAGAGAAAACAAUUGUGAUGCCGUUAGUAACGUCGAGCGAAAACGGUAUAGGACAAACUGAAUCCCUACUAGAAAUUAAUAGGGAGAUGUGGUGUUGUAAGAUUCAAAAUAUUUAUGGUGGCCUGUUAUUAUCCUUGUUUAAU
>X72588.1/3918-6854
UGGGGAACGCCGGGAACUGAAACAUCUCAGUACCGGCAGGAAGAGAAACCGAAUGGGAUGUCGUUACUAACGGCGAGUGAACGCGACACAGUCCAAACCGAAGCUUACGGGGCUUUGCCCCACGAGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACUCUCAGCACCGGAUCGUCUGUGUGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGUGAGACAGG
>AF268611.1/8672-5813
AAUGCGAUAGGGAACCCCCCGAAUUGAAGCAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAUGAAAUCAACAGAGAUUCCGUGAGUAGUGGCGAAUGAAAACGGAAUAGGACAAGCCGAAUCCCGACUCGAAAGUGAGGGAGAUGUGGUUUGCAGUCUAUCAUCUAAGUCAGAGAAGGUGAAGUUGCCUGGAACGGCACAGCCAAAGAGGG
>EU686631.2/30236-33286
CCUAAAGUUCCAGAUUUUAUUAUUUGGAACGCGAAACCUUUGGAAUGAAACAUCUGAGUAAAAGGGUGAAAAGAAAUCAAUAGAGAUCCCCUUAAUAGCAGCGAGCGAAAUGGGGUUAGCCCAAUCUGAAUCUCUAAUGGUAACAUUAGAGAGAUGUGGGGUUUGUUACAAGAGUUUGCGUUCCUUUCUUUUCUAGUUGA
>CP002920.1/1625732-1628761
AGUCGGGAGGGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUUAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGGGCAAACUGAACCCUUCGGGGAAACCCGGAGGGGAUGUGGUGUAGUAGGGCCCCCGAAAGACCCUCCCGGGUGAAGCCGAAGUCCACUGGAACGUGGCGCC
>CR937012.1/19041-21972
CAUGAUCGGGAACGCCCCGAACUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUGCCGUAAGUAACGGCGAGUGAAACCGGUAGAGUUCAAACUGAAUCCCUCCGGAAACGGAAGGGACAUGUGGUGUUAUAAGCCCGGUCAAUUACAGUCCCAGUCGAUGAAGUCGAACUUGUCUGGAACGUCAGACCA
>DQ078753.1/36869-33844
ACGCCGGGAAGUGAAACAUCUUAGUACCGGCAGGAAAAGAAAGCAACUGCGAUGCCGUUAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGGGCAAACCGAAUCUCUGACCGUAAGGUUGGAGAGAUGUGGUGUUUAGCGGGACCCACUGUCUGGCCUUACCUAGCGAAGUUGAAGUGGCCUGGAAUGGCCCGCCAUAGAGGGUGA
>CP002535.1/1297745-1300783
UGUAAAAAGCGGGUGCGGGAACCCCCCGAACGGAAGCAUCUUAGUAGGGGGAGGAGGAGAAAUCAACCGAGAUCCCCCGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAUAGCCCAAACCAAACCUGCCGGCGAUAAGUCGGUGGGGAUGUGGUGUUAUAGGCCCUAGGUCUGGGGGCAACCCCAGCCUCCCUGGCUUGCCUAGCCG
>CP001719.1/762872-765862
CCGAGAGGAUUGGGAACCCACUGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGUGGAGGAAGAGAAAGCAAUAGCGAUAUCGUUAGUAACGGCGAGCGAAAACGAUGUAGGACAAACUGAAUCCCAUAUUGUGAGGUAUGGGAGAUGUGGUGUUUUAGAAAUAUUUUUAGGCCCCUUGAACUAAGCUGAAGUUGACUUGGAAUGGUCACA
>CP001690.1/304605-307521
UAGGGAACGUUCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGAACAGGAACAAAAAGCAAUCCGCGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGUAAACGCGACACAGUCCAAACCGAAUCCGCAAGGAAAUGUGGUGUACGGACAAUCUACAACGGAUCACCAACACACGAGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGUGAUACAGGGUGACAACCCCGUA
>CP000816.1/731312-734356
GGCGCGGGGAGAACCCGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAGAGAAACCACCACGGGAUCCCCCGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGGUAGCCCAAACCAAUUCCCCACGGGAUAACCGUGGGGAGAUGAGGGGUGGAUGCCCCGCGGCUCCCCCUCGAGGGGAGGGGCCCGACCCUCGGUAC
>CP002278.1/26764-23775
CCGUAAGGAGGGGGAACCCCCCGAACUGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGGACAAACCGAACCCUCUGUAGCGAUACAGGGGGGAUGUGGUGUUGCAGGAUGGCAACAUAUGUUCCCUGCCUGGUGAAGCCGAAGUCCGGCUGGAAUGCC
>CP002551.1/492357-495330
CCGUCGGGAGCGGGAACCUGCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGCAGAGGAAAAGAAAGCAAUAUGCGAUACCGUUAGUAACGGCGAGCGAAAACGGUAGAGGACAAACUGAAUACCUGUGAGUAAUUAUGGGUAGAUGUGGUGUUAUAGUCCUAAUGUUGGUCCUUUUAUGUGAAGUUGAAAUUUGACUGGAAUGUCUUG
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment