Commit 4b75446c authored by Roman Sarrazin-Gendron's avatar Roman Sarrazin-Gendron
Browse files

updated crossval

parent 55c26a79
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
>AE004437.1/1877501-1880414
GGGGAACGGCCGGAAUUGAAGCAUCUCAGUACGGCCAGGAAGAGAAAUCGAAUGAGACGCCGUUAGUAAUGGCGAAUGAACGCGGCACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACUUUCAUCGUUUGACCGUUCGUGUGAAGUCUCCUGAAACGGAGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUAUC
>CP002839.1/2729290-2732206
GGGGAACGCCGAGAAUUGAAACAUCUUAGUAUCGGCAGGAAGAGAAAACGUAACCGUGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGUGAACGCGACACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACAACCACUCCGCGAAAGGCUGCAAGAAGUCUCUUGGAAUAGAGCACGAAACAGGGUGAUAGUCCCGUA
>CP001404.1/1450307-1453357
CUCGACGAGAGUUCGGGUGUGGGAACUCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGAAGGAGGAGAAAUCAACCGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAUAGCCCAAACCAAACCCGCCGGCGGCAAGUCGGUGGGAAUGUGGUGUUAUUGGCCUCCAGUCUGGUUUAAAGCCGGCCUCCCUGGACUACCUAG
>AEMC01000045.1/292-3289
GAUCCGUGUAGGAUUGGGAACCCGCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGCGGAGGAAAAGAAAGCAAUAUGCGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGCGAAAUCGACUUAGAACAAACUGAAUCCCUUUUAGUAAUAUUAGGGAGAUGUGGUGUAUAGACAUACUUUUAGGCCUCGGGGGAUAAAUUGAAUUUUUAUUUGGAAUUU
>AADL01001107.1/5681-2770
GAGGGAACCCCGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCGGGAGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUACCGUUAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAGAGGGCAAACCGAAUCUUUUCUGUAAAGAAAUAGAUAUGUGGAGUACGGAUCUUUCUCAAUGCCUACUUUAGGAAUUCUAAAAAGUUGGAAAGCUUUACCAGAGAGGGUGAU
>CP002656.1/417449-414399
AUGUCCCGUAAGGGACGGGAACCCCCCGAACGGAAGCAUCUUAGUAGGGGGAGGAGGAGAAAUCAAUCGAGAUUCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGAACAGCCCAAACCAAAUCCGCUAGUGACGAGCUGGCGGAGAUGUGGUGUUUUACCCUGGAUCAGGGGCAACCCAACCUCCGGUGCUUAGAUAGCCGAACU
>CP001994.1/562792-565716
AAUGAUCGGGAACGUUCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGAACCGGAAAAGAAAUCGAAGAGAUGCCGCUAGUAACGGCGAGUGAACACGGCACAGUUCAAACCGAAUCCCUCUGGAAACAGAAGGGAAAUGUGGUGUGGUAGGACUUUUCCAAGGAUCCUUUCUCACUGACCCCGAAUUUGACUGGAACGUCAAACCAUA
>CP002529.1/1486991-1483925
GGUGCUCCGGGGUUUUCUCGGAGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAGGGAAACCAACAGGGACCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGUUAGCCCAAACCAAAUCCCUGCGGGAUAACCGUGGGGAGAUGUGGGGUUGAGGGCCCGGGUAUCGCCGGGGCGACCUAGCCGAAGUGGGCU
>AB078022.1/2298-5600
AGCGCCCCCGUUUGGGGGCGGGAACCCCCCGAAAGGAAGCAUCUGAGUAGGGGGAGGAGAAGAAACCAACAGGGAUUCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAUCCCCCACGGGAGGACCGUGGGGGGAUGAGGGGUUGCGGCCCUGCGGCUGGGGCUUCGAGCCCCGGCGGGCCGACCCACGGU
>AE000782.1/1788756-1785815
ACGGGAGCGGGAACGCGGGGAAAGGAAACAUCUGUGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAACGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGCCCAAACCGAACAUCCGGGGGUAACUCCGGAUGGAUGUGGUGUUGUAGGACCCUGCCUAAUGCCGUGGAACGAAGCCGAAGUGGUCUGGAACGGCCCGCCGUA
>CP001463.1/115333-118364
CCAGGGAGAGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAACGGCCUAGGGCAAACUGAACUCUGAGUGGAAACACUCAGGGGAUGUGGUGUAGUAGGGUCCUGCGCCUGGAGCCUCUUGGGUGAAGCCGAAGUCCGCUGGAACGCGGCGC
>CP001787.1/623859-626864
GUUAGGGAGCGGGAACGCGGGGAAAAGAAGCAUCCGAGUACCCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGAUGCCGGGAGUAGGGGCGACCGAAACCGGCACAGGGCAAACCGAACCCUUAUCCGUAAGGGUAAGGGGAUGUGGUGUUGCAGGGCCCUCAUAUAAACCCCCACCGGGAAGCCGAAGUCCCCUGGAACGGGGCGCC
>CP000660.1/623274-620236
GCGCCCCGUAAGGGGCGGGAACGCGGGGAACGGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAGCCAACAGGGAACCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAAUCCCCACGGGAAAACCGUGGGGAGAUGUGGGGCAUGGGCCUGGGCAACCGCCGGCGGGCGGUAGCCGAAGUGGGCUGGAAAGCC
>AF034619.1/2514-5444
UGAGGAACCCCGAGAACUGAAACAUCUCAGUAUCGGGAGGAACAGAAAACGCAACGUGAUGUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACGCGAUACAGCCCAAACCGAAGCCCUCACGGGCAAUGUGGUGUCAGGGCUACCUCUCAUCAGCCGACCGUCUUCACGAAGUCUCUUGGAAUAGAGCGUGAUACAGGGUGACAACCCCG
>U82482.1/5-2912
GGGAACGUUCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGAACAGGAAAAGAAAGCAAUCCGCGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGUGAACGCGAUACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUACGGACUACCCAUAACGGACCUGGAAUUCACACGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGUGAUACAGGGUGAAAACCCCGUAGU
>AGIY01000001.1/118719-121638
UGAGGACGGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAGGAGAAAUCAACCGAGAUGUCGCGAGUAGAGGCGAUCGAAAACGACACAGUUCAAACCGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUGUAAGCCCACCGUGCGGUACCUUGACGCGAAGCGGAAGUCAUCUGGAACGAUGCACCACAGGGGGUGAC
>EU686642.2/23399-26401
AAUGGCAGCGGAGAUCGAACCGUCGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACGACGAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUUUCCCAAGUAGUGGCGAACGAAACGGAAAUAGCCCAAACCGAAUCUGUUAUGGUAACAUAUCAGAGAUGUGGUGUUUUGGUUAUGAUAUUACGAUCCUAGAAUACAGCUGAAGUGUUCUGGAACGUACC
>BA000001.2/192729-195778
GGGUUUAUCCCCGGAGGGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAACGGCAGAGGGCAAACUGAACCCCGGACCGACGAGGUUCGGGGGAUGUGGGGUUGUAGGGCCCCCGUAUGAGACCCUCGCGGGUGAAGCCGAAGUCCGCUGGA
>CP002988.1/932890-929977
AUGAGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAGAGAAAACAAGCGUGAUGUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACGCGAUGAAGCCCAAACCGAAUCCGCAAGGAAAUGUGGUGUAUGGGCUGGCAUUCAGCACUCGACCAUCUACGAGAAGUCUUCUGGAACGAAGCACGAAACAGGGCGACAGUCCCGUA
>AGIW01000001.1/28865-31961
GCACCCGGGAAACCCGCGAGGGGAGUACCGGGUGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAACCAAACGGGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAGACCAAAUCCCCACGGGAUAACCGUGGGGAGAUGUGGGGUUACUGGCUCCACGGCUGGGGUUCGACCCCAGCGG
>CP000780.1/2250280-2247357
AGGAAAGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGGGCAGGAGAAGAAAUCAACCGAGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGCUCAAACCGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUAUAAGCCCACCGUACGAUGCCGGAUGUGAAGCGGAAGUUGCCUGGAAGGGCACACUACAGAGGGUGAAAGU
>CP000505.1/366086-363009
CUCGGGAAACCCGCAAGGGGAGUACCGAGCGGGAACCCCCCCAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAGAAGAAACCAAUUGGGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCGAACGUCCAUGCGAAGAGCAUGGACGGAUGUGGGGUUGCAGGGCCCCGCGUCCCCCCUAGCCCGGAUAGCCGA
>AP011532.1/108778-111686
GGAACGCCCUGAGUUGAAACAUCUGCGUAGGGGCUGGAAGAGAAAUCAAUUUGAGAUGCUGUUAGUAACGGCGAGUGAACACAGCAGAGCCUAAACCGAAUCCUGCCCGAGAGGGCAAGGAGAUGUGGUGUUGUAAGACCGCCUUUUAGUCCGACACUCGUGAGAAUGACUCCCCUGGAACGGGGGGCCGUAGAGGGUGA
>U40238.2/31510-28506
UAGGUGGCGGAGGUCGAACCGUCGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACGACGUGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUUACCCAAGUAGUGGCGAACGAAAAGGUAACAGCCCAAACUGAAUCUGUUAUGGUAACUUAACAGAGAUGUGGUGUAUACGGACUCAUAUAAUAAUCCUAGAACAUAGUUGAAAUAAUCUGGAACGUUUUG
>AEMG01000026.1/3068-151
GGGAACGCCGAGAACUGAAACAUCUCAGUAUCGGCAGGAACAAAAAGCAAACGCGAUGUCGCUAGUAACGGCGAGUGAACACGACAAAGUCCAAACCGAAGCCCUCACGGGCAAUGUGGUGUAUGGACUGACACUCAUCGUCCGAACCGUCUCAUGAAGUCUCCUGGAACGGAGCAUGAAACAGGGUGACAAUCCCGUAA
>CP000867.1/860828-863795
UUGGGAACGCGGGGGAUUGAAGCAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUUCCGUUAUUAGAGGCGAUUGAACGCGGAUCAGAGCAAACUGAAUCCUUUCGGGGAGAUGUGGUGUUGUAGGGCCUCCUUUUCGCCUGUUGAGAAAAGCUGAAGUUGACUGGAACGUCACACUAUAGAGGGUGAAAGUCCCG
>CP000077.1/1106933-1103895
GUUUAUAACUGGGAGUGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGACAGCCCAAACUAAACCUGCCGAUGAUAAGUCGGUGGGGAUGUGGUGUUACGACCUCUAGCCUGAGGUUCGACCUCGGCUUUCCUAACCUAUCUAGCCG
>CP002051.1/1270009-1266807
GGCGUCCGGGAAACCAUUCCCUCCCUCCUCGUGGGGGAGGAGUGGGAGUACCGGACGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAGGAGAAACCACCACGGGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAUCCUCCACGGGAUAACCGUGGAGGGAUGAGGGGUUGACGGGUCC
>CP001338.1/1213046-1215969
AGGAUUGGAAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAGAAGAAAUCAAUCGAGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGUUCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUGUAAGCUCACUGUUAUGCUUGUGUCUGUUAAGUGAAAGUCGUCUGGAACGUCGUACCAUAGAGGGUGAUAG
>CP001941.1/14359-17300
CUCAUGGGAGGGGGAACCCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGGAGGAGAAGAAACCAAUAGGGAUUCCGUGAGUACCGGCGAGGGAAAACGGAAUAGAGCAAACCGAAUCCUUUUCCGAAAGGAGAAGGAGAUGUGGAGUUGUGGGACCUGAUCCAAUGCCUCCCAGGCGAACCCGAAGUCCUCUGGAAAGAGGCGC
>ACXM01000005.1/159941-162863
AAAGAGAAGAGGAACCCCGGGAAUCGAAACAUCCUAGUACCGGGUGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUGCCGUUAGUAAGGGCGACCGAAAGCGGCGAAGGGCAAACCGAAUAGCCUCUCAAAAGAGAGGAAAGAUGUGGAGUUUGGAGUCAGGCUAAUACCCUGGAUAAUAAGUUCAAGUUUCUGGAAAGAGACACCUUAG
>AL445067.1/235738-232821
GGAGAGGGAACCCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGGAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUACCGUUAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAGAAGGCAAACCGAAUAGCCCUUCGAAAGAAGGGAAAGAUGUGGAGUUUGGUCUUCCUCUAAUGCCUCCUGAAGCGAGAUGAAUCUUCUGGAAAGAAGAGCCUUAGAAGG
>AJ586107.1/1926-4849
GGGGAACGCCGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCGGUCGGAAAAGAAAUCAAACGAGAUAUCGUCAGUAACCGCGAGUGAACGCGAUACAGCCCAAACUGAAGGCCUCACGGCCAAUGUGGUGUAUUGGGCCGGCACUCAUCGUCGGAACCCUUCUGUGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGCGACACAGGGUGAAAGCCCCGU
>CR626858.1/30124-27196
GAUAAGGGUUGGGAACGCCCUGAGUUGAAACAUCUGCGUAGGGGCAGGAAGAGAAAACAAACUUUGUGAUGCUGUUAGUAACGGCGAGUGAACACAGCACAGCCUAAACUGAAUCCCUCCUUGUAAGAGGAAGGGAGAUGUGGUGUUUUAAGCCCGCUUUUUAAAUCGGCCAGAUAUAAGAUUAAGUCCCCUGGAACGGG
>AF083072.1/21633-18644
GUCGAACCGUGGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACCACGAGGAAGAGAAAUCAAUAGAGAUUUCCCAAGUAGAGGCGAUCGAAAAGGAAAGAGCCCAAACUGAAUCUGCCGCGGUAACGCGGCCGAGAUGUGGUGUUUUGGUGCGGCGCAAUGGCCCCACGAAAUAGUCAAAGUGUUCUGAAAUGUUCCGGCUUAGAGGGUGA
>DQ314493.1/27813-30743
GUAAUCGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAACAGAAAGCAACCGCGAUAUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACACGACACAGUCCAAACCGAAUCCGCAAGGAAAUGUGGUGUUUCGGACCAACAAUCACGGACCGCACGAUACCGAGAAAUCUCCUGGAACGGAGUACGACACAGGGUGACAGUCC
>AE008384.1/2402374-2405280
GGAACGCUCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGAGCUGGAAAAGAAAUCAAACGAGAUGCCGUAAGUAACGGCGAGUGAAACCGGCACAGUUCAAACCGAAUCCCUUCGGGGAAAUGUGGUGUUGUAGGGCUGUUCAAAAGUCUCGCGGCAAAACCAAACUUGCCUGGAACGGCAGACCAUAGAGUGUGACAGUCACGUAGG
>CP000968.1/1328189-1331736
GAGCGGGAACCCCCCGAAUUGAAGCAUCUCAGUAGGGGGAGGAGGAGAAACCAACCGGGAUGCCCUGAGUACCGGCGAGGGAAAGGGGCUGAGCUCAAACCGAACUCCCGCUCGCGAGAGCGGGUGGAUGUGGGGUUGCGGGGGGAUCGGGAGCCGCUGGGAGGGAAGCCGAAGUGGCCUGGAACGGCCCGCCAUAGAGG
>EU686635.1/2573-5623
UAGUGCUUCCUUUUGGAAGCGUGAACCCUCCGGAGUGAAACAUCUGAGUAGGAGGAGGAAAAAAAAUCAAUUGAGAUUCCCUAAUUAGCGGCGAGCGAAACGGGAUCCAGCCCAAACUGAAUCUGCUAUGGUGACUUAGUAGAGAUGUGGUGUUGUUGUUAACUUUGAGUACUUUAUUAAAUUAGUCGAAAUAAUCUGGA
>AGBE01001967.1/9793-12790
CAUUAGUAUUGGAAGUCGAACCGUGGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACCACGAGGAAAAGAAAUCAAUAGAGAUUUCCCAAGUAGAGGCGAUCGAAAAGGAAAGAGCCCAAACUGAAUCCUUCGGGAGAUGUGGUGUUUUGGUAUGAUAAUAUGGAAUCUUAAAGCACAGCUGAAAUGAUCUGGAAAGUUCUGGAAUAGAGG
>ACVJ01000008.1/268894-271753
CGGGGAACUGAAAUAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCGAGAGCGAUGCGGUAAGUAAUGCGAAUGAAAGCCGCGCAGGGCAAACUGAAUCCCGCCUUGCAAAAGGUGUGGAGAUGUGGUGCAGCGCCGAUCCAGGACAUGAGCCGAACGUUAUGGAAAGAGCGGCCAUAGAGAGUGACAGCCUCGUAGGUUAAGUG
>CP002057.1/1534504-1531541
GAUUGGGAACGCGGGGAAUUGAAGCAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAAUCAAAUGAGAUUCCGUGAUUAGAGGCGAUUGAAAGCGGAUUAGGGCAAACUGAAUCCCUUCGGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGGCCUUUGUUCAAUGAUUUGAUGAGAACUGAAGUUGACUGGAAUGUCAUACCAUAGAGGGUGAAAGUCC
>AE017261.1/497008-494100
GGGCACCCCGGGAAUCGAAACAUCCUAGUACCGGGAGGAAAAGAAAUCAAUCGAGAUACCGUGAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAGAGGGCAAACCGAAUCCUACCCGAAAGGGCAAGGAGAUGUGGAGUAUGGACUUUCCCCAACGCCUCUUUUAUCGAUUCGAAUAAGCUGGGAAGCUUAGCCAUAGAGGGUGAUAG
>AGNT01000024.1/6580-3638
GCCCGUCAGGGUCGGGAACGCGGUGAACUGAAACAUCUAAGUAGCCGCAGGAAAAUAAAGAAACAUUCGAUUCCCUUAGUAGCGGCGAGCGGAAGGGGAAUUAGCGCAAACUGAACGCCUUGAAGUGAUUCAAGGUGGAUGUGGUUCGCCCGUCUUUGGAACCGACUUUCUCAGGUGAACUCUGCUGGAAUGCAGGACCA
>AJ627422.1/40358-43323
UGGGAGGACGAACUGUCCGAAGUGAAGCAUCUGAGUAGGACGAGGAAGAGAAAUCAAAGAGAUUCCGUUAGUAGCGGCGAGCGAAAACGGAAGAGCCCAAACUGAACCUGUUAUUGUAAGAUAAUAGGGAUGUGGUGUGCUAUAGAUCUAGGUCCUGUAUUUAUAGUCGAAAUAUACUGGAACGUAUUGGCAUAGAUGGU
>AADL01001701.1/6590-3677
GGAACUCAGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCUGAAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUACCGUUACUAAAGGCGAUCGAAAGCGGUAUAAGGCAAACCGAAUUUUCCUUUGAAGAAAAGGAAAAGUUGUGGUGUAUGGACUCUUCCCAACAUCUAGUAUACGAAUCAGAAUGGCCUGGAAAGGUCAACCAAAGAAGGUGAUA
>CP000743.1/1194401-1191429
AGAAUCGGGAACGCGGGGGAUUGAAGCAUCUUAGUACCCGCAGGAAGAGAAAUCAAACGAGAUUCCGUUAGUAGAGGCGAUUGAACACGGAACAGGGCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGAAAUCUCUUACGACUUAGGAAAGGAUGCCGAAGUUGUCUGGAAAGGCACAUCAUAGAGGGUGAUAA
>CP001857.1/1049709-1046732
CAUGGGAGCGGGAACGCGGGGAAAGGAAACAUCCGAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAACGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCAGAGCCCAAACCGAACCCCUAGCCGAAAGGCUAGGGGGAUGUGGUGUUGCAGGUACUCCCCGUUAGCACCCGAGGGGUGAAGCCGAAGUCCGCUGGAAUGCGGCGC
>FP565147.1/55544-52598
AAGGAUCGGGAACGCUCUGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGAGCAGGAGGAGAAAUCAAUUGAGAUGCCGUGAGUAACGGCGAGUGAAAUCGGCACAGUUCAAACCGAAUUCCUUCUCGAAAGAGAGGGAAGAUGUGGGGUUGUAAGUAUGACUCAUAUAAAGCCCGCCCUAUUGAAGUUAAAGUCCGUUGGAACACGGCUC
>AJ496176.1/5856-8818
GCUUGGGAGAGCGAACCGUCCGAAGUGAAGCAUCUGAGUAGGACGAGGAGGAGAAAUCAAUUGAGAUUCCGUCAGUAGCGGCGAGCGAAAGCGGAACAGCCCAAACUGAAUCUGCCGUGGUAACACGGCAGAGAUGUGGUGUUGCGGUUAUAGCGCAUAGGAUCCUGCCUUUGGAGCUGAAGUGUACUGGAAUGUACCGG
>CP002117.1/741920-744839
UGGUAACAAUCGGUAACCCCCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGGGGAGGAAGAGAAAUCAAACGAGAUGUCGUAAGUAAAGGCGAUCGAAAGCGACAGAGUUCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGCCCACUGUUCGCACAUGAUUUGAAAUGGAAUUUGUUCUGGAACGUCAAACCAGAGAGGGUG
>CP002069.1/50503-53426
GAUCGGGAACGCUCCGAAUUGAAGCAUCUCAGUAGGAGCAGGAAAAGAAACCAAUCGAGAUACCGUUAGUAGACGGCGAGUGAAAACGGUAGAGUUCAAACCGAAUCCCUCCAGAAAUGGAAGGGAAAUGUGGUGUUAAAGGGCAGUAUCAAAGGUCCCGGUCAACUCGGGUCGAACUCUGCUGGAAAGCAGGACCAUAG
>CR936257.1/214089-211176
GGGGAACGCCCCGGAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAGAGAAAGCGAAUGCGAUGUCGUUAGUAACCGCGAGUGAACGCGACACAGUCCAAACCGAAGCCUUCGGGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACUCCCAUCAGCAGAACGUUUCCGAGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUAUC
>HE574571.1/18954-22030
GACGCGCCUUAAGGCGCGUCGGCGAACCCUCCGAAAGGAAACAUCUGAGUAGGAGGAGGAAAAGAAAUCAAUACGAGAUGCCCUGAGUAGCGGAGAGCGAAAAGGGCACAGCCCAAACCGAACCGCCACGGCGAUGAGUCGUGGUGGGAUGUGGGGUUUUGCCCUAGCGGUGGGCGGAGCCCGGCCUAGCCUACAUGCCU
>CP002772.1/814663-817674
GGAAUGCUCCGUGUAGGAGCGGGAACCUGCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGCAGAGGAAGAGAAAGCAAAAUUGCGAUACCGUGAGUAACGGCGAGCGAAAACGGUGAAGAACAAACUGAAUCCCCUUGUGAGAGCUUGGUGGAGAUGUGGUGUAGUAAGCCCUGAUUUAGAAUCCUCCUUGUGUGAAGUUGAAAUAUG
>ADCE01000040.1/36234-33353
CUUUACGGAAAGAAAGGGAACGCAGGGAACUAAAACAUUUUAGUACCUGCAGGAAAAGAAAUCAAUAGAGAUUCCCCUAGUAAUGGCGAACGAAAAGGGAAGAGGGCGAACCGAAUCUGCAGCAAUGCAGAAAUGUGGUGUGGUUAAUGGCUGUGCGGAGAAAAACAAACUUGUCUGGAAUGACGGGCCAAAGAGAGUGA
>CP001365.1/22567-25488
AGGGAACUCCCUGAAUUGAAACAUCUCAGUAAGGGAAGGAAAAGAACGCAAUAGCGAUGUCGUCAGUAACCGCGAGUGAACGCGACACAGCCCAAACCGAAGGUCUUCGGACCAAUGUGGUGUUCGGGUUGACAAUCAAUUCUCGACAUUUCAUCUGAAGUCUCCUGGAAUGGAGCGUGAGACAGGGUGACAACCCCGUA
>CP000493.1/1663729-1660620
GCGCUCGGGAAACCGCGGGUUAUCCCGCGGGAGUACCGAGUGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAGCAACAGCGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAUCCUCCGCGGGAUAACCGCGGAGGGAUGAGGGGUUGCGGCCCCGCGGCUGGGGCUUCGAG
>AE009439.1/585271-588370
CACUCCGGGGGGAAACCCCGGGCCCUCGUGGCCCGGGGGAGUACCCCCGGAGGGGGAACCCGCCGAACUGAAACAUCUUAGUAGGCGGAGGAAAAGAAAGCAACACGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAACGGCAGAGGGCAAACUGAACACCCGCCCGAAAGGGCGGGUGGAUGUGGGGUUGCAGGCCCGGGCC
>ACXK01000051.1/29011-26091
AGGAGAGGGUACCCAGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCUGGAGGAAAAGAAAUCAAUCGAGAUACCGUUAGUAAAGGCGAUCGAAACCGGUAUAAGGCAAACCGAAUGCCCCAUAGUAAUAUCGGGUAUAUGUGGAGUUAGGACCUCCUUCAAUACCUACUCAAUGAAUCCUAAUCUGAACGAAAGCAGAGCCAGAGAAG
>CP002101.1/1236515-1233583
CAGUAAUGAUCGGGAACGUCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGACAGGAAAAGAAAUCAAUCGAGAUGCCGGAAGUAACGGCGAGUGAAAUCGGUACAGUUCAAACCGAAUCCCCGCAGGAAUGCAGGGGAAAUGUGGUGUGGAAGGGCCGGUCCAUUUUCUGCUAAAUUCAGGGUAGUCGAAUUGUCUGGAACGUCAG
>CP000254.1/41571-44494
CCAUCGGAAAGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAGAAGAAACCAACCGGGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGUUCAAACCGAAUCCUUCGGGAGAUGUGGUGUAUGGACCGCGGCAUAAGAUUUGCAUUCAGAACUGAAGUUACCUGGAACGGUAUACCAGAGAGGGUGACAG
>AE017199.1/393978-396967
CGCCCCGAUAAGGGGCGGGAACGCGGGGAAGUGAAACAUCUCAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGAGAAAUUCGAUGGCGGGAGUAGGGGCGACCGAAACCGCCGUAGCCCAAACUGAAUCCCGUAGGGAAACCUACGGGAGAUGUGGGGUUGUUGGGGGUGGCGGCUUUCCCUCCCGCGGGAACCCGAACUCCGGUGGAAG
>HE574568.1/8761-11841
CCGUCGCUCCCGGGUUUACACCUGGGAGCGCGAACUCCCCGAACGGAAACAUCCAAGUAGGGGAAGGAGGAGAAAUCAAACGAGAUUCCCUGAGUACCGGCGAGGGAAAGGGGAAGAGCCCAAACCGAAUCCCGCGCGGUGACGCGUGGGAGAUGUAGCGUAUAUGGUCGAUGGCUGCACCCUGAGUGCAGCGCAACUUC
>CP002737.1/1091964-1094965
GGUAGGGGUCGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCAGAGGGCAAACCGAACCCCAUACCGCAAGGUAUGGGGGAUGUGGAGUUGCAGGGCUUCCUACUAUAAGACCUGGGUUGGGAAGCCGAAGUGGCCUGGAACGGCCC
>CP000559.1/405667-408584
AAGGAUGGGGAACCCCCCGAAGUGAAACAUCUCAGUAGGGGGAGGAAGAGAAAUCAAUUGAGAUUACGUUAGUAGAGGCGAUCGAACCCGUAAUAGUCUAAACUGAAUCCCGCAAGGGACAUGUAGUGUAUGGCCUUCGUUGUAGUAUGUGUUUAUCUAAUGAAAGUAGCUUGGAAUGGCUUACCUUAGAGGGUGACAGU
>AE000666.1/1604009-1607048
CGGGGGCUGGUCACUCCCCUUCUCUGGGGAGGGGGAACCCGCUGAACUGAAACAUCUUAGUAGGCGGAGGAAGAGAAAGCAAUAUGCGAUGCCGUGAGUAAUGGCGAAUGAAAGCGGUGGAGGACAAACUGAAUCCAUCAUGGUGACGUGGUGGAGAUGUGGUGUUGCGGACCCCCUUAGGGGUUCCAGGUGUGGUUGGG
>CP002098.1/1280841-1283923
GCAUCCGGGAAACCGGGCAACCGGGAGUACCGGAGGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAGAGAAACCAAUAGGGAACCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAAAGCUCAAACCAAAUCUCCACGGGAUAACCGUGGAGAGAUGUGGUGUUGAGGCAGCCUAUUGAUGACGGGCCCGACCCA
>CP001939.1/54518-57596
GCCCGGUCAUCCGGGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAGAAGAAAUCAAUCGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAAUCUCCACGGGAUAACCGUGGAGAGAUGUGGGGUUACGGGUUCCCGAGCUGGGGGUAAACCCCGGGGAGCCGACCCAUGGUAGCC
>EU686620.1/9628-12672
UAAAGUUCCAGAUUUAUUUGGAACGCGAAACCUUUGAAUUGAAACAUCUUAGUAAAAGGGCGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUCUCCUUAUUAGCAGCGAGCGAAAAGGAGUUAGUCCAAACCGAAUCUUUAAUGGUAACAUUAGAGAGAUGUGGGGUUUGUUACAAAAGUAUGCUGACCUUUCAAUAUUAGUUGAAGUAGU
>BA000023.2/1186306-1183269
GCUCCUGCAUGGGAGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAUCAAAUCGAGAUCCCCUGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAGAGCCCAAACCAAACCUGCCGGUGAUAAGCCGGUGGGGAUGUGGUGUUAUUGGCCUCUGGCCUGGGGUUCGACCCCAACCUCCCUAGCCCUCUGAGC
>CP000300.1/1021798-1018871
AAUGAUCGGGAACGCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAGAGAAAUCGAAGAGAUGCCGUUAGUAAUGGCGAAUGAACACGGCACAGUUCAAACUGAAUCCCUCCAGUAAUGUGAGGGAGAUGUGGUGUUAUAGGAACUUUCUAAGAUUCCUAUCUUUUCUUAGCUGAACUUUUCUGGAACGUUAGACCAUA
>CP000562.1/1822389-1819461
GUAAGGAUCGGGAACCCCCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAUCAACCGAGAUGUCGUUAGUAGAGGCGAUCGAACACGACAGAGUUCAAACUGAAUCCCGCAAGGGAGAUGUGGUGUAGUAAGCCUACCAUCUGGAUGCCAAGGUCAAACGGAAAUCCUCUGGAAUGAGGUGCCAAAGAGGGUGAU
>CP001688.1/618088-615166
GGGGAACCUCGAGAAUUGAAACAUCUUAGUAUCGAGAGGAACAGAAAGCGCAAUGCGAUGUCGUUACUAACCGCGAGUGAACGCGACACAGCCCAAACCGAAGCCCUCACGGGCAAUGUGGUGUACGGACUACCUUUCAUCGGCCGACCAUCUUCACGAAGUCUUCUGGAACGAAGCGUGAUACAGGGUGACAACCCCGU
>CP002062.1/13292-10373
GGGAACGCCGACAACUGAAACAUCUCAGUAACGGCAGGAAGAGAAACCGAAUGGGAUGUCGUGAGUAACGGCGAGUGAAAGCGACACAGUCCAAACCGAAGCCCUUACGGGCAAUGUGGUGUUCGGGCUGACUCUCAUCGUCGGAUCGUCUGUGUAAAGUCUCCUGGAACGGAGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUAA
>CP000102.1/1166996-1163952
UGAUCCACAUUUGUGGAUUGGGAACCCACUGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGUGGAGGAAGAGAAAACAAUUGUGAUGCCGUUAGUAACGUCGAGCGAAAACGGUAUAGGACAAACUGAAUCCCUACUAGAAAUUAAUAGGGAGAUGUGGUGUUGUAAGAUUCAAAAUAUUUAUGGUGGCCUGUUAUUAUCCUUGUUUAAU
>X72588.1/3918-6854
UGGGGAACGCCGGGAACUGAAACAUCUCAGUACCGGCAGGAAGAGAAACCGAAUGGGAUGUCGUUACUAACGGCGAGUGAACGCGACACAGUCCAAACCGAAGCUUACGGGGCUUUGCCCCACGAGCAAUGUGGUGUUCGGACUGACUCUCAGCACCGGAUCGUCUGUGUGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGUGAGACAGG
>AF268611.1/8672-5813
AAUGCGAUAGGGAACCCCCCGAAUUGAAGCAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAUGAAAUCAACAGAGAUUCCGUGAGUAGUGGCGAAUGAAAACGGAAUAGGACAAGCCGAAUCCCGACUCGAAAGUGAGGGAGAUGUGGUUUGCAGUCUAUCAUCUAAGUCAGAGAAGGUGAAGUUGCCUGGAACGGCACAGCCAAAGAGGG
>EU686631.2/30236-33286
CCUAAAGUUCCAGAUUUUAUUAUUUGGAACGCGAAACCUUUGGAAUGAAACAUCUGAGUAAAAGGGUGAAAAGAAAUCAAUAGAGAUCCCCUUAAUAGCAGCGAGCGAAAUGGGGUUAGCCCAAUCUGAAUCUCUAAUGGUAACAUUAGAGAGAUGUGGGGUUUGUUACAAGAGUUUGCGUUCCUUUCUUUUCUAGUUGA
>CP002920.1/1625732-1628761
AGUCGGGAGGGGGAACGCGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCGCAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUUAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGGGCAAACUGAACCCUUCGGGGAAACCCGGAGGGGAUGUGGUGUAGUAGGGCCCCCGAAAGACCCUCCCGGGUGAAGCCGAAGUCCACUGGAACGUGGCGCC
>CR937012.1/19041-21972
CAUGAUCGGGAACGCCCCGAACUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAAAAGAAAUCAAUUGAGAUGCCGUAAGUAACGGCGAGUGAAACCGGUAGAGUUCAAACUGAAUCCCUCCGGAAACGGAAGGGACAUGUGGUGUUAUAAGCCCGGUCAAUUACAGUCCCAGUCGAUGAAGUCGAACUUGUCUGGAACGUCAGACCA
>DQ078753.1/36869-33844
ACGCCGGGAAGUGAAACAUCUUAGUACCGGCAGGAAAAGAAAGCAACUGCGAUGCCGUUAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGGGCAAACCGAAUCUCUGACCGUAAGGUUGGAGAGAUGUGGUGUUUAGCGGGACCCACUGUCUGGCCUUACCUAGCGAAGUUGAAGUGGCCUGGAAUGGCCCGCCAUAGAGGGUGA
>CP002535.1/1297745-1300783
UGUAAAAAGCGGGUGCGGGAACCCCCCGAACGGAAGCAUCUUAGUAGGGGGAGGAGGAGAAAUCAACCGAGAUCCCCCGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGAUAGCCCAAACCAAACCUGCCGGCGAUAAGUCGGUGGGGAUGUGGUGUUAUAGGCCCUAGGUCUGGGGGCAACCCCAGCCUCCCUGGCUUGCCUAGCCG
>CP001719.1/762872-765862
CCGAGAGGAUUGGGAACCCACUGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGUGGAGGAAGAGAAAGCAAUAGCGAUAUCGUUAGUAACGGCGAGCGAAAACGAUGUAGGACAAACUGAAUCCCAUAUUGUGAGGUAUGGGAGAUGUGGUGUUUUAGAAAUAUUUUUAGGCCCCUUGAACUAAGCUGAAGUUGACUUGGAAUGGUCACA
>CP001690.1/304605-307521
UAGGGAACGUUCCGAAUUGAAACAUCUCAGUAGGAACAGGAACAAAAAGCAAUCCGCGAUGUCGUUAGUAACGGCGAGUAAACGCGACACAGUCCAAACCGAAUCCGCAAGGAAAUGUGGUGUACGGACAAUCUACAACGGAUCACCAACACACGAGAAGUCUCCUGGAACGGAGCGUGAUACAGGGUGACAACCCCGUA
>CP000816.1/731312-734356
GGCGCGGGGAGAACCCGCGGGAACCCCCCGAACGGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAGAGAAACCACCACGGGAUCCCCCGAGUAGGGGCGACCGAAAGGGGGGUAGCCCAAACCAAUUCCCCACGGGAUAACCGUGGGGAGAUGAGGGGUGGAUGCCCCGCGGCUCCCCCUCGAGGGGAGGGGCCCGACCCUCGGUAC
>CP002278.1/26764-23775
CCGUAAGGAGGGGGAACCCCCCGAACUGAAACAUCUUAGUAGGGGGAGGAAAAGAAAGCAAAAGCGAUGCCGUGAGUAGGGGCGACCGAAAGCGGCACAGGACAAACCGAACCCUCUGUAGCGAUACAGGGGGGAUGUGGUGUUGCAGGAUGGCAACAUAUGUUCCCUGCCUGGUGAAGCCGAAGUCCGGCUGGAAUGCC
>CP002551.1/492357-495330
CCGUCGGGAGCGGGAACCUGCCGAAUUGAAACAUCUUAGUAGGCAGAGGAAAAGAAAGCAAUAUGCGAUACCGUUAGUAACGGCGAGCGAAAACGGUAGAGGACAAACUGAAUACCUGUGAGUAAUUAUGGGUAGAUGUGGUGUUAUAGUCCUAAUGUUGGUCCUUUUAUGUGAAGUUGAAAUUUGACUGGAAUGUCUUG
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment